EU-KOSVET VI: Zhvillimi i skemave të trajnimit profesional dhe trajnimit në kompani dhe zhvillimi i shkathtësive të ndërmarrësisë.

Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian ne Kosove.